Girls Varsity Basketball · Senior Bkb Snapshots – Natalie Gonzalez